ANBI

                                                                                         Steun onze Stichting met uw donatie

 

Met ingang van 01-01-2017 is Stichting SchuldHulp Rhenen door de Inspecteur der Belasting aangemerkt als ANBI-instelling. 

Algemeen

JobHulpMaatje Rhenen is een activiteit van Stichting SchuldHulp Rhenen

 

Algemene gegevens Stichting HulpMaatje Rhenen

Naam: Stichting HulpMaatje Rhenen

RSIN: 855878198 

KvK: 64848221 

IBAN: NL70 RABO 0336 0163 01 t.n.v. Stichting HulpMaatje Rhenen - JM 

Doelstelling

Wij stellen ons ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek van particulieren, alsmede het begeleiden naar werk voor werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes en JobbHulpMaatjes in die werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De Maatjes dienen (her)gecertificeerd en geregistreerd te zijn.

Beleid

De stichting is in december 2015 opgericht en heeft als doelgroep de gehele lokale bevolking van Rhenen, Achterberg en Elst. Iedere hulpvraag die Schuldhulpmaatje Rhenen en JobHulpMaatje Rhenen bereikt wordt in behandeling genomen en beoordeeld door een van onze coördinatoren. Op basis van deze intake wordt de hulpvrager of gekoppeld aan een schuldhulpmaatje of doorverwezen naar andere instanties. 
Wij richten ons op nauwe samenwerking met de Gemeente Rhenen en haar uitvoerende organisaties zoals het BAC, de plaatselijke diaconieën, de lokale vrijwilligersinitiatieven als Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers.

Bestuursleden zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in arbeidsbemiddeling en/ of schuldhulpverlening actief is. Deze regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.

Onze missie

SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje zijn beide een landelijk initiatief van de kerken in Nederland.
Onze Rhenense vrijwilligers bieden hulp aan mensen uit onze gemeente, die te maken hebben met (dreigende) schulden of bij het zoeken naar werk een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zonder oordelen en snel.
Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Wij werken volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

Onze visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Wij bieden  met onze vrijwilligers hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroeg-signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij. Evenzo richten wij ons daarom met onze JobHulpMaatjes op mensen  die werkzoekend daarbij een extra steuntje in de rug nodig hebben.

SchuldHulpMaatje landelijk

De landelijke vereniging van Schuldhulpmaatje draagt zorg voor het opleiden van onze schuldhulpmaatjes aan de hand van studiemateriaal en terzake kundige docenten. Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de schuldhulpmaatjes. Er worden nieuwsbrieven uitgegeven en men zorgt voor het verder uitrollen van het initiatief in Nederland. De politiek in Den Haag wordt actief benaderd en men zoekt publiciteit om de landelijke bekendheid te vergroten. Mede met financiële ondersteuning vanuit de landelijke overheid, worden projecten opgezet en onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek in Nederland en de oplossingen daarvoor. Indien gewenst wordt er ondersteuning geboden op het gebied van fondsenwerving. 

 

JobHulpMaatje landelijk

De landelijke stichting van JobHulpMaatje draagt zorg voor het opleiden van onze Maatjes aan de hand van studiemateriaal en terzake kundige docenten. Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de maatjes.
Daarnaast verzorgt de landelijke stichting ook de opleiding van de JobGroupLeiders. Deze leiders verzorgen de organisatie van de JobGroups en de trainingen zelf. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. SchuldHulpMaatjes en JobHulpMaatjes  werken op uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen slechts aanspraak maken op de binnen de Stichting afgesproken onkostenvergoedingen. JobGroupLeiders worden door ons ingehuurd op basis van een reëel tarief dat past binnen de richtlijnen van onze externe financiers.

Doelen 2019

In 2019 willen wij groeien met het cliëntenbestand door te werken aan versteviging van ons netwerk. Zowel de plaatselijke diaconieën als lokale initiatieven als Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers, willen wij van harte motiveren om hulpvragers door te verwijzen naar onze maatjes. Het aantal maatjes willen wij stabiel houden op minimaal 15 gecertificeerde maatjes. Daarnaast willen wij nog een aantal verbeteringen doorvoeren in onze interne organisatie. Wij zien kansen om sneller te leren van ervaringen door onze maatjes meer intervisie te bieden, meer feedback te vragen van onze cliënten en onze coördinatoren een grotere rol te geven in de coaching van de maatjes. 

2019 is eveneens het jaar van de start van ons project JobHulpMaatje. Het streven is om dit jaar 3 JobGroups te kunnen faciliteren en hiertoe voldoende Maatjes en JobGroupLeiders opgeleid te hebben.

Bestuurssamenstelling

Kees Jochemsen Voorzitter
Jaco van den Broek Secretaris
Dick Kool  Penningmeester
Tjark Struif Bonkes Algemeen Bestuurslid
Hannah van der Tang    Algemeen Bestuurslid

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon: G.M. Eerland

Financiele verantwoording

De verslaglegging van de financiele resultaten kunt u hier aantreffen

2015/2016 (verlengd boekjaar)

2017

2018

2019

 

Jaarverslag

2019